null

REACH este abrevierea de la denumirea in engleza pentru inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice (Registration, Evaluation, Authorisation (release) and restriction of Chemicals) si simbolizeaza o lege noua in domeniul substantelor chimice in cadrul UE.

Toate substantele (chimicalele) produse/importate in cantitati de cel putin 1 tona pe an trebuie sa fie inregistrate de producatori/importatori. Substantele trebuie inregistrate exclusiv la Agentia Europeana pentru Produse Chimice (European Chemicals Agency – EchA).

Pentru a imbunatatii protectia sanatatii umane si a mediului fata de riscurile pe care le pot prezenta produsele chimice Uniunea Europeana a creat sistemul REACH (Regulamentul nr.1907/2006), un sistem integrat pentru inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice .
REACH a intrat in vigoare la 01 iunie 2007 si vizeaza substantele chimice atat ca atare cat si prezente in amestecuri ( vopsele , adezivi ) si in articole ( imbracaminte , mobila , aparatura electrica etc ).
Din acest motiv REACH are efect asupra unei game largi de societati din diferite sectoare, chiar asupra acelora care pot sa nu se considere implicate in relatie cu substante chimice.

In cadrul REACH, puteti avea unul dintre aceste roluri:

 • Producator: Daca produceti substante chimice pentru uzul propriu sau pentru a le furniza altora (chiar daca pentru export), va revin anumite responsabilitati importante conform REACH.
 • Importator: Daca cumparati ceva din afara UE/SEE, va revin anumite responsabilitati conform REACH. Poate fi vorba despre achizitia de substante chimice individuale, amestecuri pentru vanzare sau produse finite, cum sunt articole de imbracaminte, mobilier sau articole din plastic.
 • Utilizator din aval: Majoritatea societatilor folosesc produse chimice, uneori chiar fara sa constientizeze, prin urmare trebuie sa va verificati obligatiile daca utilizati vreun produs chimic in activitatea dumneavoastra industriala sau profesionala. Puteti avea anumite responsabilitati conform REACH.

REACH obliga companiile care produc sau importa substante chimice sa evalueze riscurile asociate utilizarii acestora si sa ia masurile necesare in vederea limitarii oricaror riscuri identificate.

In acest context inregistrarea constituie elementul fundamental al sistemului REACH.
Substantele chimice fabricate in UE sau importate ( din afara UE ) in cantitati anuale egale sau mai mari de o tona trebuie sa fie inregistrate in mod obligatoriu intr-o baza centrala de date administrata de Agentia Europeana pentru Produse Chimice ( ECHA ) cu sediul la Helsinki.
O substanta care nu a fost inregistrata nu poate fi introdusa pe piata europeana.
Prin inregistrare producatorii si importatorii trebuie sa furnizeze informatii privind proprietatile, utilizarile si masurile de protectie a utilizarii substantelor chimice . Datele solicitate sunt proportionale cu volumul de productie si cu riscurile pe care le prezinta substanta.
Totusi anumite grupuri de substante (enumerate in regulament) sunt exceptate de la obligatia de inregistrare:

 • polimerii (cu conditia ca monomerii care compun polimerii sa fi fost inregistrati);
 • anumite substante pentru care riscul estimat sa fie neglijabil (apa, glucoza etc.);
 • anumite substante care sunt prezente in natura si care nu sunt modificate chimic;
 • substantele utilizate in cadrul cercetarii si dezvoltarii stiintifice, in anumite conditii.

Obligatia de inregistrare se aplica incepand cu 1 iunie 2008, insa este disponibil un regim tranzitoriu pana la data de 1 iunie 2018 pentru anumite substante care au fost preinregistrate.
Astfel societatile care si-au preinregistrat substantele pana la 1 decembrie 2008 pot beneficia de un regim tranzitoriu de inregistrare a substantelor respectiv :

 • 30 noiembrie 2010 – inregistrarea substantelor produse sau importate in cantitati anuale de 1000 tone sau mai mari, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere in cantitati anuale de peste 1 tona si substantele periculoase pentru organisme acvatice sau mediu in cantitati anuale de peste 100 tone.
 • 31 mai 2013 – inregistrarea substantelor produse sau importate in cantitati anuale de 100-1000 tone.
 • 31 mai 2018 – inregistrarea substantelor produse sau importate in cantitati anuale de 1-100 tone.

Substantele care prezinta o ingrijorare deosebita pot fi supuse analizei Comisiei Europene in vederea autorizarii, pentru utilizari speciale. Obiectivul il reprezinta garantarea faptului ca riscurile legate de aceste substante sunt controlate corespunzator si ca aceste substante sunt inlocuite treptat cu alte substante sau tehnologii adecvate, atunci cand acestea sunt fezabile din punct de vedere economic si tehnic.
ECHA publica si actualizeaza periodic o lista a substantelor (lista substantelor candidate) identificate ca avand caracteristici extrem de ingrijoratoare. In cadrul acesteia pot figura:

 • substantele CMR (substante cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducere);
 • substantele PBT (substante persistente, bioacumulative si toxice);
 • substantele vPvB (substante foarte persistente si foarte bioacumulative);
 • anumite substante care prezinta o ingrijorare deosebita care au efecte grave ireversibile asupra sanatatii umane si a mediului, precum perturbatorii endocrini.

Includerea in lista substantelor candidate presupune, in anumite conditii, obligatia de a informa cu privire la prezenta acestei substante in anumite articole.

Dupa includerea acestei substante in anexa XIV a regulamentului, orice introducere pe piata sau utilizare a respectivei substante chimice va trebui sa faca obiectul unei cereri de autorizare.
Daca o substanta pe care o folositi face obiectul autorizarii atunci aceasta informatie trebuie sa se regaseasca in sectiunea 15 a fisei cu date de securitate.
Toate autorizarile trebuie sa fie revizuite dupa un anumit interval de timp, care este stabilit de la caz la caz.
Utilizatorii din aval pot atribui o utilizare autorizata unei anumite substante, cu conditia ca acestia sa isi procure respectiva substanta de la o firma careia i-a fost acordata autorizarea si sa respecte conditiile aferente acordarii acestei autorizari.
Conform REACH titularii unei autorizatii, precum si utilizatorii din aval , care incorporeaza substantele intr-un amestec au obligatia mentionarii numarului autorizatiei pe eticheta inainte de a introduce pe piata substanta sau amestecul in compozitia caruia este prezenta substanta pentru o utilizare autorizata.
Deasemenea utilizatorii din aval au obligatia instiintarii ECHA in termen de 3 luni de la primirea pentru prima data a substantei autorizate. ECHA va crea si actualiza un registru al utilizatorilor din aval care au transmis instiintari , registru la care vor acces si autoritatile competente din Romania.
Nerespectarea prevederilor privind autorizarea se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • cu amenda de la 30.000 la 50.000 de lei in cazul producatorilor/importatorilor si utilizatorilor din aval care introduc pe piata substante incluse in Anexa XIV fara a avea autorizatie
 • cu amenda de la 15.000 la 30.000 de lei pentru neinscriptionarea pe eticheta a numarului autorizatiei de catre titularii unei autorizatii /utilizatorii din aval

Procedura de restrictionare permite administrarea riscurilor care nu sunt acoperite in mod corespunzator de alte dispozitii ale sistemului REACH .
Lista completa a restrictiilor este data in Anexa XVII din REACH .
Restrictiile pot fi introduse pentru a limita utilizarea unei substante care nu este supusa autorizarii .
In anumite cazuri restrictia poate lua forma unei interdictii complete asupra utilizarii substantei si atunci trebuie sa eliminati utilizarea substantei de la data specificata in Anexa XVII din REACH.
In alte cazuri pot fi interzise utilizari specifice sau aplicate anumite conditii care sa limiteze impactul substantei .
Daca va conformati restrictiilor puteti continua sa folositi substanta .
Daca o substanta pe care o folositi face obiectul restrictiilor atunci aceasta informatie trebuie sa fie inclusa in Sectiunea 15 a fisei de date de securitate.
Daca nu se transmite o fisa de date de securitate , ea nefiind obligatorie in cazul amestecurilor neclasificate ca periculoase, restrictia , conform art. 32 din REACH, trebuie comunicata separat.
Nerespectarea prevederilor privind aplicarea restrictiilor din REACH se sanctioneaza , conform HG 477/2009 cu amenda de la 30.000 la 50.000 de lei.

REACH prevede obligativitatea transmiterii datelor de securitate de-a lungul intregului lant de aprovizionare, astfel incat cei care utilizeaza substantele chimice in procesul de productie pentru a produce alte amestecuri sau articole sa efectueze acest lucru intr-o maniera sigura si responsabila, fara a pune in pericol sanatatea lucratorilor si a consumatorilor si fara a prezenta riscuri pentru mediu.
In sistemul REACH comunicarea informatiilor in lantul de aprovizionare se realizeaza , in principal , prin intermediul fisei cu date de securitate.

O fisa cu date de securitate ( FDS) are un format si continut bine definite de Anexa II din REACH modificata prin Regulamentul nr.453/2010.
FDS este datata , contine 16 sectiuni obligatorii si include informatii privind :

 1. identificarea substantei/preparatului si a societatii/intreprinderii;
 2. identificarea pericolelor;
 3. compozitie/informatii privind componentii (ingredientele);
 4. masuri de prim ajutor;
 5. masuri de stingere a incendiilor;
 6. masuri in cazul pierderilor accidentale;
 7. manipulare si depozitare;
 8. controlul expunerii/protectia personala;
 9. proprietati fizice si chimice;
 10. stabilitate si reactivitate;
 11. informatii toxicologice;
 12. informatii ecologice;
 13. consideratii privind eliminarea;
 14. informatii privind transportul;
 15. informatii privind reglementarea;
 16. alte informatii.

Daca o substanta a fost inregistrata atunci numarul ei de inregistrare atribuit de ECHA se va regasi in sectiunea 1 iar daca aceasta este folosita intr-un amestec si a fost clasificata ca fiind periculoasa atunci numarul ei de inregistrare va fi precizat in sectiunea 3.
Fisa cu date de securitate se furnizeaza gratuit, pe suport de hartie sau in format electronic si se actualizeaza fara intarziere,in urmatoarele situatii:

 • de indata ce devin disponibile informatii noi care pot afecta masurile de administrare a riscurilor sau informatii noi cu privire la pericole
 • de indata ce s-a emis sau respins o autorizatie
 • de indata ce s-a impus o restrictie

REACH impune obligatia colectarii si pastrarii tuturor informatiilor de care este nevoie pentru indeplinirea sarcinilor care revin conform regulamentului inca cel putin 10 ani dupa ultima livrare a produsului .
Din acest motiv ar trebui pastrate arhivate fisele de date de securitate si toate informatiile folosite la compilarea lor astfel incat sa poata fi puse la dispozitia autoritatii competente la solicitarea acesteia.
Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 la 30.000 de lei.

REACH introduce deasemenea notiunea de FDS extinsa pentru o substanta ceea ce inseamna o fisa de date de securitate cu cel putin un scenariu de expunere (SE) inclus sau atasat in anexa.

Un Scenariu de Expunere (SE)‟ descrie modul cum o substanta poate fi gestionata in siguranta astfel incat sa fie controlate expunerile sanatatii umane si a mediului la utilizarile substantei .
Un scenariu de expunere include conditiile operationale (CO) si masurile de management a riscului (MMR), identificate ca fiind necesare pentru controlul expunerilor pentru utilizarile relevante.

Regulamentul REACH nu prevede un format fix pentru SE anexat la fisa cu date de securitate .

Un scenariu de expunere nu este necesar pentru fiecare substanta.
REACH impune transmiterea unui scenariu de expunere atunci cand sunt indeplinite
concomitent 3 conditii respectiv:

 • substanta a fost inregistrata conform REACH
 • este clasificata ca periculoasa in conformitate cu Regulamentul nr.1272/2008 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (CLP) sau intruneste criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB,
 • este fabricata sau importata in cantitati egale sau mai mari de 10 tone /an de catre producator/ importator.

Este obligatorie conformarea in termen de 12 luni de la primirea unei FDS care contine un numar de inregistrare la instructiunile din orice SE anexat sau inclus in fisa cu date de securitate.
Neconformarea se sanctioneaza cu amenda de la 6.500 la 15.000 de lei.

Sistemul REACH a inlocuit peste 40 de directive si regulamente europene si a creat la nivel Uniunii Europene un singur sistem aplicabil tuturor produselor chimice.
REACH este completat de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor chimice si a amestecurilor.